Banner

Huishoudelijk reglement

Doelstelling JNO

1. JNO is een afdeling binnen VNO-NCW Noord voor ondernemers, managers en high potentials tot en met 40 jaar. JNO stelt zich tot doel kennis uit te wisselen en een netwerk te zijn waar leden vragen kunnen stellen en ervaringen gedeeld kunnen worden. Dit gebeurt door het organiseren van formele en informele bijeenkomsten die onder andere gekenmerkt worden door interactiviteit en het verkrijgen van inspiratie en informatie.

2. De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van JNO. Van JNO-leden wordt een actieve bijdrage aan de bijeenkomsten verwacht. Per jaar worden minimaal acht bijeenkomsten georganiseerd.

Lidmaatschap JNO

3. Het lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen die (indirect) (mede)eigenaar zijn van een onderneming of binnen een onderneming deel uit maken van het managementteam dan wel high potential zijn of een vrij beroep uitoefenen en jonger zijn dan 41 jaar.

4. Het lidmaatschap van JNO is (voorts) alleen mogelijk voor diegenen die lid zijn van VNO-NCW Noord. Aan het aanvullende lidmaatschap van JNO zijn geen extra kosten verbonden.

5. Het bestuur van JNO waakt ervoor dat er geen sprake zal zijn van oververtegenwoordiging van een bepaalde beroepsgroep en beslist exclusief over het toegelaten worden als lid.

6. Het lidmaatschap van JNO kan, met behoud van het lidmaatschap van VNO-NCW Noord, ten allen tijde worden opgezegd zonder dat er een opzegtermijn in achtgenomen behoeft te worden. Het einde van het lidmaatschap van VNO-NCW Noord brengt eveneens automatisch het einde van het lidmaatschap van JNO met zich mee. (N.B. voor de voorwaarden m.b.t. opzegging van het lidmaatschap van VNO-NCW Noord, zie de website of statuten van VNO-NCW Noord).

7. Het verzoek om lid te kunnen worden van JNO dient te worden gericht aan de manager van JNO die de kandidaat binnen bekwame tijd ter ballotage zal voordragen.

Ballotage en royement

8. Met inachtneming van het vorenstaande, verzorgt het bestuur van JNO de ballotage alsmede is zij gerechtigd om het lidmaatschap te royeren van leden die niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen van het lidmaatschap dan wel geen actieve bijdrage leveren aan de bijeenkomsten en/of de groei en ontwikkeling van JNO.

Bestuur JNO

9. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf, maximaal zeven leden waarin iedere provincie (Groningen, Friesland en Drenthe) met minimaal één persoon vertegenwoordigd is.