Banner

Huishoudelijk reglement

Doelstelling JNO

1. JNO is een afdeling binnen VNO-NCW Noord voor ondernemers, managers en high potentials tot en met 40 jaar. JNO stelt zich tot doel kennis uit te wisselen en een netwerk te zijn waar leden vragen kunnen stellen en ervaringen gedeeld kunnen worden. Dit gebeurt door het organiseren van formele en informele bijeenkomsten die onder andere gekenmerkt worden door interactiviteit en het verkrijgen van inspiratie en informatie.

2. De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van JNO. Van JNO-leden wordt een actieve bijdrage aan de bijeenkomsten verwacht. Per jaar worden minimaal acht bijeenkomsten georganiseerd.

Lidmaatschap JNO

3. Het lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen die (indirect) (mede)eigenaar zijn van een onderneming of binnen een onderneming deel uit maken van het managementteam dan wel high potential zijn of een vrij beroep uitoefenen en jonger zijn dan 41 jaar.

4. Het lidmaatschap van JNO is (voorts) alleen mogelijk voor diegenen die lid zijn van VNO-NCW Noord. Aan het aanvullende lidmaatschap van JNO zijn geen extra kosten verbonden.

5. Het bestuur van JNO waakt ervoor dat er geen sprake zal zijn van oververtegenwoordiging van een bepaalde beroepsgroep en beslist exclusief over het toegelaten worden als lid.

6. Het lidmaatschap van JNO kan, met behoud van het lidmaatschap van VNO-NCW Noord, ten allen tijde worden opgezegd zonder dat er een opzegtermijn in achtgenomen behoeft te worden. Het einde van het lidmaatschap van VNO-NCW Noord brengt eveneens automatisch het einde van het lidmaatschap van JNO met zich mee. (N.B. voor de voorwaarden m.b.t. opzegging van het lidmaatschap van VNO-NCW Noord, zie de website of statuten van VNO-NCW Noord).

7. Het verzoek om lid te kunnen worden van JNO dient te worden gericht aan de manager van JNO die de kandidaat binnen bekwame tijd ter ballotage zal voordragen.

Ballotage en royement

8. Met inachtneming van het vorenstaande, verzorgt het bestuur van JNO de ballotage alsmede is zij gerechtigd om het lidmaatschap te royeren van leden die niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen van het lidmaatschap dan wel geen actieve bijdrage leveren aan de bijeenkomsten en/of de groei en ontwikkeling van JNO.

Bestuur JNO

9. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf, maximaal zeven leden waarin iedere provincie (Groningen, Friesland en Drenthe) met minimaal één persoon vertegenwoordigd is.

 

 

Algemeen Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door JNO. Als je gebruik maakt van de website van JNO en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op je apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens JNO kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief.

 

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van Vimeo.

Hoe komen wij aan jouw gegevens?
Als je gebruik maakt van de website van JNO, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter.

 

Je laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter:
• Navigatie door de website;
• Invullen van formulieren.

 

Wat doen we met die gegevens?
JNO bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

• Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
• Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt;
• Het afwikkelen van betalingen;
• Het opbouwen van een contacthistorie;

 

Hoe beveiligen we die gegevens?
Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. JNO streeft ernaar jouw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

 

Met wie deelt JNO jouw gegevens?
JNO gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

 

Contact, mailing en/of reclame
Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kun je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met jou opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

 

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

 

Inzicht in jouw gegevens?
Je kunt altijd  inzicht krijgen in de gegevens die JNO over je heeft.  Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij JNO. Je kunt op basis van de uitkomsten JNO ook verzoeken om jouw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

 

Contactgegevens
De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door JNO. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via [email protected]

 

Websites van derden
Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Wijzigingen Privacy statement
JNO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.